O Školi

Temeljem članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 90/11), Školski odbor Privatne osnovne glazbene škole „Boris Papandopulo“ na prijedlog Učiteljskog vijeda i uz pozitivno mišljenje donio je 28.rujna.2018.:

ŠKOLSKI KURIKULUM
ŠKOLSKA GODINA 2018./2019.

Naziv škole: Privatna osnovna glazbena škola „Boris Papandopulo“
Adresa: Borisa Papandopula 15
21000 Split
Tel: 021/460-100
Tel./Fax: 021/ 461-005
e – mail: ogs.bpapandopulo@st.t-com.hr
Broj učenika: planirani broj upisanih 80
Broj razreda: 6
Broj odjela:4
Broj učitelja: 8
Ravnateljica: Marijana Milevčić, prof.
Voditeljica: Minja Kuzmanić, prof.

Privatna osnovna glazbena škola u Splitu vrši djelatnost osnovnog glazbenog obrazovanja na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i ostalih propisa koji iz njega proizlaze, propisanog Nastavnog plana i programa.
Škola radi na temelju Godišnjeg plana i programa rada i Školskog kurikuluma. Školski kurikulum utvrđuje dugoročni i kratkoročni plan i program Škole, a donosi se na temelju Nacionalnog kurikuluma i Nastavnog plana i programa. Nadalje, Školski kurikulum obuhvada program izbornih predmeta i druge odgojno obrazovne aktivnosti i projekte u skladu s Hrvatskim nacionalnim obrazovnim standardom.
Privatna osnovna glazbena škola u Splitu pruža mogudnost učenja sljededih instrumenata: glasovir, violina, violončelo, gitara, flauta, klarinet i saksofon. U školsku godinu 2018./2019. upisano je ukupno 110 učenika u 6 razrednih odjela od 1. do 6. razreda. U Školi je zaposleno 4 nastavnika s punim radnim vremenom i 10 nastavnika na nepuno radno vrijeme.
Učenici Glazbene škole tijekom školske godine nastupaju na školskim koncertima Glazbene škole, ali i opde obrazovne škole koju pohađaju, na školskim produkcijama, na raznim susretima i smotrama, sviraju na prezentaciji Glazbene škole u osnovnim školama u Splitu i područnim školama u okolnim mjestima. Ovisno o vrsti manifestacije učenici sudjeluju kao solisti ili pjevačkom zboru.
Nastavnici Glazbene škole prenose učenicima znanja i vještine, ustraju na kvaliteti glazbenog obrazovanja što vedeg broja djece s ciljem da učenici steknu vještinu muziciranja i izražavanja kroz glazbu te razviju osjedaj prema glazbenoj estetici. Također potiču razvijanje odgovornosti, upornosti, radnih navika kod učenika dijeledi s njima radost muziciranja i zadovoljstvo postignutim rezultatima.
Naš je cilj da nastava instrumenta odigra važnu ulogu u odgajanju osobnosti, pri čemu se teži kod djece razvijati:

 ukus za glazbu
 svijest i muzikalnost
 bogatstvo emocija
 maštu i kreativnost
 motoriku, koncentraciju i pamdenje
 vizualni, slušni i osjetilni opažaj
 jaku volju i radne navike
 spremnost za javne nastupe
 osjedaj za skupno muziciranje
 poticanje zajedništva.


Škola organizira glazbene radionice za djecu i roditelje, kao i programe za odrasle, orijentirane radu sa svim osobama koje vole glazbenu umjetnost i koji žele glazbom obogatiti svoj život.
Posebnost nastave u osnovnoj glazbenoj školi „Boris Papandopulo“ očituje se u naglašenom individualnom, temeljitom pristupu svakom učeniku, poštujudi njegovu osobnost, stupanj motivacije i mogudnosti. Krajnji cilj je da mladi glazbenik raste, razvija se, napreduje u znanju, kultivira se, oslobađa kreativnu energiju i usmjerava je prema radosti muziciranja. Osim pradenja tradicionalnog programa, glazbena škola pruža učenicima i mogudnost istraživanja glazbenih izričaja izvan konteksta klasične glazbe i upoznavanja glazbenih tradicija suvremenih glazbenih stilova. Iskustvo je pokazalo da djeci ovog doba to zaista predstavlja veliki užitak! Ciljevi organiziranja i održavanja koncerata su:

- Motivacija učenika za vježbanje
- Motivacija učitelja
- Poticanje samopouzdanja i sigurnosti kod djeteta
- Smanjenje i postepeno gubljenje treme
- Razvijanje samoprosudbe i samovrednovanja učenika
- Prezentirati roditeljima i građanima što škola radi
- Obogatiti glazbena događanja u gradu
- Motivirati i potaknuti drugu djecu da započnu bavljenje glazbom

Prema nastavnom planu i programu osnovna glazbena škola traje 6 godina. Nastavni predmeti su organizirani kako slijedi:

Nastavni predmeti su organizirani kako slijedi:


Produkcije po razredima i po instrumentima
Opis programa:
Tijekom školske godine održavaju se interne produkcije po razredima i klasama, te produkcija učenika viših razreda za učenike prvog razreda.

Ciljevi i namjena programa:
Produkcije se organiziraju s ciljem da učenici redovito javno nastupaju, da se za nastup adekvatno pripreme, razvijaju osjedaj odgovornosti, pripadnosti, samopouzdanja i samokritike. Cilj produkcije učenika viših razreda za učenike prvog razreda je da tek upisani učenici, početnici, steknu bolju, konkretnu predodžbu o Školi i dodatnu motivaciju za rad.

Način vrednovanja:
Analiza javnog nastupa, individualno pradenje učenika, procjena savladanog gradiva, samovrednovanje učenika.

Nositelji programa:
Učenici i učitelji Glazbene škole.

Vremenik programa:
Listopad: Produkcije učenika 1. razreda
Studeni: Produkcija učenika 2. i 3. razreda
Prosinac: Produkcija učenika 4.,5. i 6. razreda
Siječanj: Produkcije po klasama
Veljača: Produkcija učenika 1. razreda
Ožujak: Produkcija učenika 2. i 3. razred
Travanj: Produkcija učenika 4.,5. i 6. razreda
Svibanj/Lipanj: Produkcije po klasama

Mjesto održavanja programa:
Koncertna dvorana škole

Troškovnik: /


Školski koncerti

Opis programa:
Glazbena škola tradicionalno organizira Božidni koncert,Koncert za Sv. Nikolu,Koncert pod maskama Uskršnji koncert i Završni koncert, tematske večeri, promotivni koncert CD-a „Svaka nota svoje mjesto ima“

Ciljevi i namjena programa:
Na spomenutim koncertima Škola se u potpunosti otvara javnosti te prezentira svoj rad. Tom prilikom roditelji i građanstvo imaju uvid u rad škole te napredovanje učenika i zalaganje učitelja. Na koncertima se Škola nastoji predstaviti što boljim odabirom programa. Učenici nastupaju kao solisti, u različitim komornim sastavima i zboru. Učitelji nastupaju kao korepetitori, voditelji programa i u pojedinim točkama sviraju s učenicima. Učenici i učitelji doživljavaju koncert kao zajednički svečani trenutak u kojem žele dati sve od sebe i dijele radost muziciranja.

Način vrednovanja:
Analiza javnog nastupa, individualno pradenje učenika. Procjena napretka učenika, procjena savladanog gradiva, samovrednovanje učenika.

Nositelji programa:
Privatna osnovna glazbena škola

Vremenik programa:

Prosinac: Božidni koncert
Veljača: Koncert pod maskama
Ožujak/Travanj: Uskrsni koncert
Lipanj: Završni koncert i koncert „Naši gosti“ učenici odjela za udaraljke GŠ „Josipa Hatzea“

Mjesto održavanja programa:
Koncertna dvorana škole
Etnografski muzej

Natjecanja

Opis programa:
U školskoj godini 2018./2019. učenici Glazbene škole sudjelovat de na natjecanjima u Hrvatskoj.

Ciljevi i namjena programa:

Otkrivanje posebno talentiranih učenika te njihovo usmjeravanje u daljnjem razvoju, motivacija za daljnje usavršavanje, zadovoljstvo postignutim i nagrada za uloženi trud. Ohrabrivanje u glazbenoj izvedbi i poticanje kreativnosti.
Stručno usavršavanje nastavnika putem razmjene pedagoških spoznaja u odgoju i obrazovanju bududih glazbenika.

Način vrednovanja:
Individualno pradenje napretka učenika, analiza javnog nastupa, poticanje samopouzdanja i samokritike. Motivacija i želja za napretkom i daljnjim usavršavanjem.
Vremenik programa:
Županijsko natjecanje KOMORNI SASTAVI , Opatija; 6.- 9. studenog 2018. g.
Državno natjecanje KORONIH SASTAVA, Zagreb; 5.- 8. prosinca 2018. g.
Međunarodno gitarističko natjecanje „Ida Presti“, Samobor; 1.- 3. prosinca 2018. g
Regionalno natjecanje solista ; 1.- 10. ožujka 2019. g.
Državno natjecanje solista, Zagreb ; 5.- 13. travnja 2019. g.
Međunarodno gitarističko natjecanje „Guitar Art Festival“, Beograd (Srbija); 15.- 20. ožujka 2019.g.
Međunarodno gitarističko natjecanje „Zagreb Guitar Festival“, Zagreb; 1.- 5. travnja 2019.g.
Međunarodno gitarističko natjecanje „Sarajevo Guitar Festival“, Sarajevo (Bosna i Hercegovina); 6.- 8. travnja 2019.g.
Međunarodno natjecanje „Anna Amalia“, Weimer (Njemačka); 22.- 26. travnja 2019.g.
Međunarodno gitarističko natjecanje „Omiš Guitar Fest“, Omiš; 19.- 26. lipnja 2019.g.
Međunarodno gitarističko natjecanje „Enrico Mercatali“, Gorizia (Italija); 14.- 16. svibnja 2019.g.
Međunarodno gitarističko natjecanje „Pula Guitar Fest“, Pula; 19. svibnja 2019.g.

Suradnja škola - susreti

Opis programa:
Glazbena škola njeguje suradnju i dobre odnose s drugim školama, rado se odaziva na razne susrete te ugošduje prijatelje glazbenike.

Ciljevi i namjena programa:
Zajedničkom suradnjom i druženjem učitelja i učenika drugih škola stvara se pozitivna atmosfera, podloga za daljnju suradnju te se omogudava usporedba dostignuda s kolegama iz drugih sredina.

Način vrednovanja:
Zajednička analiza rada, individualno pradenje učenika, poticanje za daljnji rad i usavršavanje. Razvijanje odgovornosti, priprema za nastup.

Nositelji programa:
Učitelji Osnovne glazbene škole

Vremenik programa:
Glazbene radionice: listopad – OŠ Brda
studeni – OŠ Blatine
prosinac – OŠ Poišan
siječanj – OŠ Bol Plokite
veljača – OŠ Meje
ožujak – OŠ Visoka
travanj – OŠ Trstenik
svibanj – OŠ Ravne njive, OŠ Pazigrad

Animacijski koncerti

Opis programa:
Pred kraj svake školske godine učenici i učitelji Glazbene škole održavaju animacijske koncerte koji su namijenjeni učenicima nižih razreda osnovne škole. Koncerti se održavaju u osnovnim školama te u okolnim školama. Program animacijskih koncerata prilagođen je uzrastu za koji se izvodi te se sastoji od veselih glazbenih izvedbi mladih glazbenika i njihovih učitelja kako bi glazbu približili što vedem broju djece i potakli interes za učenjem pojedinih instrumenata. Koncerti su upotpunjeni razgovorom o instrumentima, glazbi, tehnici sviranja…

Ciljevi i namjena programa:
Predstavljanje i promocija škole, upoznavanje kolega i učenika, razvijanje interesa za učenjem glazbe.

Način vrednovanja:
Motivacija za nastup, priprema za nastup, analiza javnog nastupa i procjena napretka učenika.

Nositelji programa:
Učenici i učitelji Glazbene škole.

Vremenik programa:
Drugo polugodište šk. god. 2018./2019. s težištem prema završetku nastavne godine.

Mjesto održavanja programa:
Glazbene radionice: listopad – OŠ Brda
studeni – OŠ Blatine
prosinac – Sv.Nikola , OŠ Poišan
siječanj – OŠ Bol Plokite
veljača – OŠ Meje
ožujak – OŠ Visoka
travanj – OŠ Trstenik
svibanj – OŠ Ravne njive, OŠ Pazigrad
NASTUPI solo – prema dogovoru
NASTUP u Etnografskom muzeju - Lipanj

ZAKLJUČAK

Uzimajudi u obzir ved navedene potrebe učenika, učitelja i roditelja, u redovnoj demo nastavi prilagoditi nastavne oblike, metode i sredstva rada pojedinačnim potrebama i mogudnostima učenika – pojedinca. Odabrati i primijeniti nastavne oblike, metode i sredstva koji de poticajno djelovati na razvoj svih učenikovih osobnosti. Planirati i pripremiti školski i nastavni rad prema sposobnostima učenika. Uzeti u obzir različite stilove učenja učenika, te između pojedinih učenika opdenito. Učiti kako učiti, odnosno vježbati na svom instrumentu. Stvoriti ugodno školsko ozračje koje de održavati interes i motivaciju te de pružiti učeniku osjedaj sigurnosti. Prepoznati i pratiti darovite učenike i učenike s teškodama u učenju i ponašanju. Pružiti pomod učenicima s teškodama i senzibilizirati ostale učenike za njihove potrebe, pomod i suradnju.

Klasa:602-01/18-02/02
Ur. br. 2181-191-02-18-02

Split, 28.09.2018.g.

Na temelju članka 24. i članka 30. Zakona o osnovnom školstvu i Statuta Privatne osnovne glazbene škole Borisa Papandopula Školski odbor na sjednici odrţanoj 28. rujna 2018. godine, a na prijedlog Učiteljskog vijeća donosi:

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA

Privatne osnovne glazbene škole Borisa Papandopula u Splitu
Za 2018./19. školsku godinu

1. Opći dio
- osnovni podaci o Školi i nastavi
2. Plan upisa učenika u školsku godinu 2018./19.
- instrumentalni odjeli
3. Materijalni i prostorni uvjeti rada
4. Učitelji i stručni suradnici
5. Godišnji plan i program rada Škole
- struktura radnog vremena učitelja
- dodatni rad s darovitim učenicima
- kulturna i javna djelatnost Škole
- suradnja s roditeljima
6. Plan rada stručnih organa Škole
- plan rada Učiteljskog vijeća
- plan rada ravnatelja
7. Plan rada Školskog odbora
8. Opći pravni i računovodstveno-financijski poslovi


1. Opći dio

Osnovni podaci o Školi i nastavi

Naziv škole: Privatna osnovna glazbena škola „Boris Papandopulo“
Adresa: Borisa Papandopula 15
21000 Split
Tel: 021/460-100
Tel./Fax: 021/ 461-005
e – mail: ogs.bpapandopulo@st.t-com.hr

Broj učenika: planirani broj upisanih 80
Broj razreda: 6
Broj odjela:4
Broj učitelja:14

Ravnateljica: Marijana Milevčić, prof.
Voditeljica: Minja Kuzmanić, prof.

Osnovna glazbena škola Borisa Papandopula u školskoj godini 2018./19. upisuje učenike na instrumentalne odjele. Škola svoj rad temelji na Nastavnom planu i programu za osnovnu glazbenu školu koji je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske. Program osnovne glazbene škole učenici svladavaju usporedo uz obvezatno osnovno školovanje, stoga će glazbena škola B.Papandopula i ove, kao i prethodnih godina glede odabira djece, njihova praćenja i poticanja, kao i u izradi tjednog rasporeda nastave surađivati s općeobrazovnim školama iz kojih se selektiraju učenici, polaznici glazbene škole. Nastava /individualna i skupna/ će se realizirati u suglasju s novim Nastavnim planom i programom osnovne glazbene škole i godišnjim programima rada koje će svaki djelatnik izraditi na početku školske godine za svoj nastavni predmet. O realizaciji svih oblika rada vodit će se potrebita, odnosno, propisana pedagoška dokumentacija. Tijekom školske godine redovito će se odrţavati kontakti s roditeljima/roditeljski sastanci, primanja roditelja, konzultacije/ radi prenošenja potrebitih informacija o napredovanju učenika, te njihovog poticanja za redoviti rad. Dostignuća učenika u izvođenju na odabranom instrumentu prikazat će se na internim i javnim nastupima koji će se organizirati tijekom školske godine u suglasju s planom kulturne i javne djelatnosti Škole.


2. Plan upisa učenika u 2018./18. školsku godinu
- instrumentalni odjeli
U školskoj godini 2018./19.
. Osnovna glazbena škola Borisa Papandopula planira upisati polaznike po sljedećim odjelima:
- glasovir
- gitara
- violončelo
- klarinet
- flauta
- violina
Prijamni ispiti za upis novih učenika odrţat će se početkom rujna.

3. Materijalni uvjeti rada Prostorni uvjeti za izvođenje nastave su u Školi povoljni. Za skupnu nastavu/solfeggio, zbor, komorna glazba / osigurane su tri veće učionice, a individualna nastava instrumenata se odrţava u četiri manje učionice. Nova koncertna dvorana je uređena za interne i javne nastupe učenika. Postojeća nastavna oprema omogućuje izvođenje svih programskih sadrţaja i zadaća. Za individualnu nastavu su osigurana potrebna glazbala, a nastavu solfeggia neophodna literatura stručno-metodička i sredstva za reproduciranje glazbe. U školi postoji i zasada skromna notna zbirka koja se redovito i briţno dopunjava, a vodi se briga o kompletiranju stručno-metodičke literature za učitelje.

4. Učitelji i stručni suradnici Školska sprema učitelja zaposlenih u Školi prema Zakonu o osnovnom školstvu. Nastavu u školskoj godini 2018./19. izvodit će - učitelji glasovira, djelatnici s punim radnim vremenom - učitelj glasovira, djelatnik u dopunskom radnom vremenu - učitelj gitare, djelatnik u punom radnom vremenu - učitelj flaute, djelatnik u dopunskom radnom vremenu - učitelj violončelo, djelatnik u dopunskom radnom vremenu - učitelj klarineta, djelatnik u dopunskom radnom vremenu - učitelj violine, djelatnik u dopunskom radnom vremenu - učitelj solfeggia, djelatnik s punim radnim vremenom - profesor glazbeno-teorijskih predmeta u dopunskom radnom vremenu - ravnatelj

 IME I PREZIMENASTAVNI PREDMET
Odjel za klavir

1.

Sandra Sunko

Klavir

2.

Minja Kuzmanić

Klavir

3.

Valentina Jurin

Klavir

4.

Andrija Ječmenjak

Klavir

5.

Doruntina Qivlaku

Klavir

6.

Ana Stanković

Klavir

Odjel za gudače

7.

Silvana Vulas

Violina

8.

Kristina Visković

Violina

Odjel za gitaru

9.

Goran Stefanović

Gitara

10.

Damir Rakić

Gitara

11.

Genc Qivlaku

Gitara

12.

Antun Devčić

Gitara

13.

Petar Čulić

Gitara

Odjel za teorijske predmete i skupno muziciranje

14.

Sandra Roje

Solfeggio, Zbor

15.

Andrija Ječmenjak

Solfeggio


Prema nastavnom planu i programu osnovna glazbena škola traje 6 godina. Nastavni predmeti su organizirani kako slijedi:


5. Godišnji plan i program rada Škole

    - struktura radnog vremena učitelja
    - dodatni rad s darovitim učenicima
    - kulturna i javna djelatnost Škole
    - suradnja s roditeljima
a/ Struktura radnog vremena učitelja /prema gore navedenom planu/
b/ Dodatna nastava će se izvoditi tijekom godine za posebno nadarene učenike radi njihovog pripremanja za javne nastupe, koncerte i natjecanja.
c/ Interni i javni nastupi učenika organizirat će se tijekom godine i to:
    - javni satovi koji će se odrţati za Boţićne blagdane na svim instrumentalnim odjelima s nastupima svih učenika
    - koncert za Sv. Nikolu
    - koncert ''Naši gosti'' ( učenici odjela za udaraljke gl. škole Josip Hatze)
    - koncert za maskenbal
    - koncert u čast Borisa Papandopula , skladatelja po kojem škola nosi ime
    - javni satovi povodom Uskršnjih blagdana na svim odjelima i nastupima svih učenika
    - koncerti učenika glazbene škole po osnovnim školama grada i prigradskih naselja
    - koncerti koji će se odrţati u prostorijama glazbene škole za učenike ostalih škola
    - koncerti na kraju nastavne godine s nastupima svih učenika, polaznika Škole
    - koncert najboljih učenika

U ovoj školskoj godini učenici naše škole sudjelovat će na glazbenim natjecanjima koja će se odrţavati za učenike osnovnih glazbenih škola na razini Ţupanije odnosno Republike. d/ suradnja s roditeljima tijekom školske godine odrţat će se redovito i kontinuirano putem roditeljskih sastanaka, primanjem roditelja na konsultativne razgovore, te drugim oblicima konsultiranja po potrebi. Uvid u napredovanje djece roditelji će moći dobiti na internim i javnim satovima i koncertima koji će se odrţavati tijekom godine.


6. Plan rada stručnih organa Škole

- Plan rada Učiteljskog vijeća
- Plan rada ravnatelja

a/ Sjednice Učiteljskog vijeća će se odrţavati tijekom godine redovito. Svi učitelji i stručni suradnici obvezni su sudjelovati u radu Učiteljskog vijeća, te izvršavati dogovorene zadaće.
Osnovne će zadaće Učiteljskog vijeća biti:
- pripremanje školske godine /prijamni ispiti i upisi učenika/
- izrada školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa
- organizacija i raspored sati pojedinačno po odjelima
- izrada godišnjih planova rada za pojedine predmete
- uredno vođenje pedagoške dokumentacije
- praćenje i ocjenjivanje učenika
- poticanje i motiviranje učenika za redoviti rad
- redovito pripremanje nastave
- odrţavanje roditeljskih sastanaka i drugih oblika suradnje s roditeljima
- analiza uspjeha na kraju pojedinih obrazovnih razdoblja
- sudjelovanje u radu ispitnih komisija na kraju godine
- odrţavanje završne sjednice
- redovito i sustavno stručno usavršavanje

b/ Ravnatelj je stručni voditelj Škole, ravnatelj treba voditi brigu o normalnom i uspješnom odvijanju nastave tijekom školske godine na svim odjelima i svim oblicima nastave. On treba osigurati potrebitu razinu nastave i dobru suradnju s roditeljima, učenicima i učiteljima.
Sadrţaji iz djelokruga ravnatelja:
- organizacija prijamnih ispita
- izrada rasporeda rada svih oblika skupne nastave i suradnja s učiteljima u izradi rasporeda individualne nastave glazbala
- objedinjavanje godišnjih planova rada, izrada Godišnjeg plana rada Škole i Godišnjeg izvješća o ostvarenom radu u završenoj školskoj godini
- praćenje napredovanja učenika
- suradnja s roditeljima, odrţavanje roditeljskih sastanaka
- sastavljanje izvješća o radu Škole, uspjehu učenika i drugih pokazatelja o radu Škole
- organizacija ispita na kraju godine
- organizacija javnih i kontrolnih satova i koncerata učenika
- izvođenje nastave.


7. Plan rada Školskog odbora

Školski odbor će pratiti primjenu Pravilnika o unutrašnjem ustroju i načinu rada Škole, te donositi opće akte utvrđene Statutom i Zakonima. Školski odbor će isto tako utvrditi Godišnji plan i program rada te razmatrati sva bitna pitanja od interesa za Školu i promicanje razine odgojno-obrazovnog rada u Školi.

8. Kalendar rada

Početak školske godine: 17.09.2018.g.
Završetak prvog polugodišta: 21.12.2018.g.
Zimski praznici: od 24.12.2018. do 11.01.2019.g.
Drugo polugodište: od 14.01.2019.g.
Proljetni praznici: 18.04.2019.- 26.04.2019.g.
Završetak školske godine: 14.06.2019.g.
Ljetni odmor : od 17.06. 2019.

9. Opći pravni i računovodstveno-financijski poslovi

Opće, pravne i financijsko-računovodstvene poslove će obavljati tijekom godine odgovarajuće sluţbe čija će zadaća biti:
- izrada nacrta i općih aktova, praćenje Zakona i drugih propisa
- vođenje statističkih evidencija i čuvanje pečata Škole
- vođenje matične dokumentacije i evidencije
- praćenje propisa kojima se uređuje materijalno-financijsko poslovanje
- obavljanje drugih poslova koji po svojoj naravi spadaju u krug poslova računovodstva
- obavljanje drugih poslova vezanih uz uspješno poslovanje Škole

Klasa:602-01/18-02/01
Ur.broj: 2181-191-08-17-01
U Splitu, 28.09.2018.g.