O Školi

Na temelju članka 24. i članka 30. Zakona o osnovnom školstvu i Statuta Privatne osnovne glazbene škole Borisa Papandopula Školski odbor na sjednici održanoj 01. rujna 2016. godine, a na prijedlog Učiteljskog vijeća donosi:

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA
Privatne osnovne glazbene škole Borisa Papandopula u Splitu

Za 2016./17. školsku godinu

1. Opći dio
- osnovni podaci o Školi i nastavi
2. Plan upisa učenika u školsku godinu 2016./17.
- instrumentalni odjeli
3. Materijalni i prostorni uvjeti rada
4. Učitelji i stručni suradnici
5. Godišnji plan i program rada Škole
- struktura radnog vremena učitelja
- dodatni rad s darovitim učenicima
- kulturna i javna djelatnost Škole
- suradnja s roditeljima
6. Plan rada stručnih organa Škole
- plan rada Učiteljskog vijeća
- plan rada ravnatelja
7. Plan rada Školskog odbora
8. Opći pravni i računovodstveno-financijski poslovi


1. Opći dio

Osnovni podaci o Školi i nastavi

Naziv škole: Privatna osnovna glazbena škola „Boris Papandopulo“
Adresa: Borisa Papandopula 15
21000 Split
Tel: 021/460-100
Tel./Fax: 021/ 461-005
e – mail: ogs.bpapandopulo@st.t-com.hr
Broj učenika: planirani broj upisanih 80
Broj razreda: 6
Broj odjela:4
Broj učitelja: 8
Ravnateljica: Marijana Milevčić, prof.
Voditeljica: Minja Kuzmanić, prof.

Osnovna glazbena škola Borisa Papandopula u školskoj godini 2016./17. upisuje učenike na instrumentalne odjele.
Škola svoj rad temelji na Nastavnom planu i programu za osnovnu glazbenu školu koji je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.
Program osnovne glazbene škole učenici svladavaju usporedo uz obvezatno osnovno školovanje, stoga će glazbena škola B.Papandopula i ove, kao i prethodnih godina glede odabira djece, njihova praćenja i poticanja, kao i u izradi tjednog rasporeda nastave surađivati s općeobrazovnim školama iz kojih se selektiraju učenici, polaznici glazbene škole. Nastava /individualna i skupna/ će se realizirati u suglasju s novim Nastavnim planom i programom osnovne glazbene škole i godišnjim programima rada koje će svaki djelatnik izraditi na početku školske godine za svoj nastavni predmet. O realizaciji svih oblika rada vodit će se potrebita, odnosno, propisana pedagoška dokumentacija.
Tijekom školske godine redovito će se održavati kontakti s roditeljima/roditeljski sasatanci, primanja roditelja, konzultacije/ radi prenošenja potrebitih informacija o napredovanju učenika, te njihovog poticanja za redoviti rad. Dostignuća učenika u izvođenju na odabranom instrumentu prikazat će se na internim i javnim nastupima koji će se organizirati tijekom školske godine u suglasju s planom kulturne i javne djelatnosti Škole.

2. Plan upisa učenika u 2016./17. školsku godinu
- instrumentalni odjeli

U školskoj godini 2016./17.
. Osnovna glazbena škola Borisa Papandopula planira upisati polaznike po sljedećim odjelima:
- glasovir
- gitara
- violončelo
- klarinet
- flauta
- violina
Prijamni ispiti za upis novih učenika održat će se početkom rujna.

3. Materijalni uvjeti rada
Prostorni uvjeti za izvođenje nastave su u Školi povoljni. Za skupnu nastavu/solfeggio, zbor, komorna glazba / osigurane su dvije veće učionice, a individualna nastava instrumenata se održava u četiri manje učionice.
Nova koncertna dvorana je uređena za interne i javne nastupe učenika.
Postojeća nastavna oprema omogućuje izvođenje svih programskih sadržaja i zadaća. Za individualnu nastavu su osigurana potrebna glazbala, a nastavu solfeggia neophodna literatura stručno-metodička i sredstva za reproduciranje glazbe. U školi postoji i zasada skromna notna zbirka koja se redovito i brižno dopunjava, a vodi se briga o kompletiranju stručno-metodičke literature za učitelje. Škola redovito prima pedagoški stručni časopis: Školske novine i Glazbena kultura časopis glazbenih pedagoga Hrvatske.

4. Učitelji i stručni suradnici
Školska sprema učitelja zaposlenih u Školi prema Zakonu o osnovnom školstvu.

Nastavu u školskoj godini 2016./17. izvodit će
- učitelji glasovira, djelatnici s punim radnim vremenom
- učitelj glasovira, djelatnik u dopunskom radnom vremenu
- učitelj gitare, djelatnik u punom radnom vremenu
- učitelj flaute, djelatnik u dopunskom radnom vremenu
- učitelj violončelo, djelatnik u dopunskom radnom vremenu
- učitelj klarineta, djelatnik u dopunskom radnom vremenu
- učitelj violine, djelatnik u dopunskom radnom vremenu
- učitelj solfeggia, djelatnik s punim radnim vremenom
- profesor glazbeno-teorijskih predmeta u dopunskom radnom vremenu
- ravnatelj
Prema nastavnom planu i programu osnovna glazbena škola traje 6 godina.
Nastavni predmeti su organizirani kako slijedi:

5. Godišnji plan i program rada Škole

- struktura radnog vremena učitelja
- dodatni rad s darovitim učenicima
- kulturna i javna djelatnost Škole
- suradnja s roditeljima
a/ Struktura radnog vremena učitelja /prema gore navedenom planu/
b/ Dodatna nastava će se izvoditi tijekom godine za posebno nadarene učenike radi njihovog pripremanja za javne nastupe, koncerte i natjecanja.
c/ Interni i javni nastupi učenika organizirat će se tijekom godine i to:
- javni satovi koji će se održati za Božićne blagdane na svim instrumentalnim odjelima s nastupima svih učenika
- koncert ''Naši gosti'' ( učenici odjela za udaraljke gl. škole Josip Hatze)
- koncert za maskenbal
- koncert u čast Borisa Papandopula , skladatelja po kojem škola nosi ime
- javni satovi povodom Uskršnjih blagdana na svim odjelima i nastupima svih učenika
- koncerti učenika glazbene škole po osnovnim školama grada i prigradskih naselja
- koncerti koji će se održati u prostorijama glazbene škole za učenike ostalih škola
- koncerti na kraju nastavne godine s nastupima svih učenika, polaznika Škole
- koncert najboljih učenika

U ovoj školskoj godini učenici naše škole sudjelovat će na glazbenim natjecanjima koja će se održavati za učenike osnovnih glazbenih škola na razini Županije odnosno Republike.
d/ suradnja s roditeljima tijekom školske godine održat će se redovito i kontinuirano putem roditeljskih sastanaka, primanjem roditelja na konsultativne razgovore, te drugim oblicima konsultiranja po potrebi.
Uvid u napredovanje djece roditelji će moći dobiti na internim i javnim satovima i koncertima koji će se održavati tijekom godine.

6. Plan rada stručnih organa Škole
- Plan rada Učiteljskog vijeća
- plan rada ravnatelja

a/ Sjednice Učiteljskog vijeća će se održavati tijekom godine redovito. Svi učitelji i stručni suradnici obvezni su sudjelovati u radu Učiteljskog vijeća, te izvršavati dogovorene zadaće. Osnovne će zadaće Učiteljskog vijeća biti:
- pripremanje školske godine /prijamni ispiti i upisi učenika/
- izrada školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa
- organizacija i raspored sati pojedinačno po odjelima
- izrada godišnjih planova rada za pojedine predmete
- uredno vođenje pedagoške dokumentacije
- praćenje i ocjenjivanje učenika
- poticanje i motiviranje učenika za redoviti rad
- redovito pripremanje nastave
- održavanje roditeljskih sastanaka i drugih oblika suradnje s roditeljima
- analiza uspjeha na kraju pojedinih obrazovnih razdoblja
- sudjelovanje u radu ispitnih komisija na kraju godine
- održavanje završne sjednice
- redovito i sustavno stručno usavršavanje

b/ Ravnatelj je stručni voditelj Škole, ravnatelj treba voditi brigu o normalnom i uspješnom odvijanju nastave tijekom školske godine na svim odjelima i svim oblicima nastave. On treba osigurati potrebitu razinu nastave i dobru suradnju s roditeljima, učenicima i učiteljima. Sadržaji iz djelokruga ravnatelja:
- organizacija prijamnih ispita
- izrada rasporeda rada svih oblika skupne nastave i suradnja s učiteljima u izradi rasporeda individualne nastave glazbala
- objedinjavanje godišnjih planova rada, izrada Godišnjeg plana rada Škole i Godišnjeg izvješća o ostvarenom radu u završenoj školskoj godini
- praćenje napredovanja učenika
- suradnja s roditeljima, održavanje roditeljskih sastanaka
- sastavljanje izvješća o radu Škole, uspjehu učenika i drugih pokazatelja o radu Škole
- organizacija ispita na kraju godine
- organizacija javnih i kontrolnih satova i koncerata učenika
- izvođenje nastave.

7. Plan rada Školskog odbora
Školski odbor će pratiti primjenu Pravilnika o unutrašnjem ustroju i načinu rada Škole, te donositi opće akte utvrđene Statutom i Zakonima. Školski odbor će isto tako utvrditi Godišnji plan i program rada te razmatrati sva bitna pitanja od interesa za Školu i promicanje razine odgojno-obrazovnog rada u Školi.

8. Kalendar rada
Početak školske godine: 12.09.2016.g.
Završetak prvog polugodišta 23.12.2016.g.
Zimski praznici: od 23.12.2016. do 15.01.2017.g.
Drugo polugodište: od 15.01.2017.
Proljetni praznici: 13.04.2017.-21.04.2017
Završetak školske godine:16.06.2017.g.
Ljetni odmor

9. Opći pravni i računovodstveno-financijski poslovi
Opće, pravne i financijsko-računovodstvene poslove će obavljati tijekom godine odgovarajuće službe čija će zadaća biti:
- izrada nacrta i općih aktova, praćenje Zakona i drugih propisa
- vođenje statističkih evidencija i čuvanje pečata Škole
- vođenje matične dokumentacije i evidencije
- praćenje propisa kojima se uređuje materijalno-financijsko poslovanje
- obavljanje drugih poslova koji po svojoj naravi spadaju u krug poslova računovodstva
- obavljanje drugih poslova vezanih uz uspješno poslovanje Škole

Klasa:602-02/16-01/01
Ur. br. 2181-191-16-53

U Splitu, 01.09.2016.g.

Temeljem članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 90/11), Školski odbor Privatne osnovne glazbene škole „Boris Papandopulo“ na prijedlog Učiteljskog vijeća i uz pozitivno mišljenje donio je 30.09.2016.:

ŠKOLSKI KURIKULUM
ŠKOLSKA GODINA 2016./2017.

Naziv škole: Privatna osnovna glazbena škola „Boris Papandopulo“
Adresa: Borisa Papandopula 15
21000 Split
Tel: 021/460-100
Tel./Fax: 021/ 461-005
e – mail: ogs.bpapandopulo@st.t-com.hr
Ravnateljica: Marijana Milevčić, prof.
Voditeljica: Minja Kuzmanić, prof.
UVOD
Privatna osnovna glazbena škola u Splitu vrši djelatnost osnovnog glazbenog obrazovanja na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i ostalih propisa koji iz njega proizlaze, propisanog Nastavnog plana i programa.
Škola radi na temelju Godišnjeg plana i programa rada i Školskog kurikuluma. Školski kurikulum utvrđuje dugoročni i kratkoročni plan i program Škole, a donosi se na temelju Nacionalnog kurikuluma i Nastavnog plana i programa. Nadalje, Školski kurikulum obuhvaća program izbornih predmeta i druge odgojno obrazovne aktivnosti i projekte u skladu s Hrvatskim nacionalnim obrazovnim standardom.
Privatna osnovna glazbena škola u Splitu pruža mogućnost učenja sljedećih instrumenata: glasovir, violina, violončelo, gitara, flauta, klarinet i saksofon. U školsku godinu 2016./2017. upisano je ukupno 77 učenika u 6 razrednih odjela od 1. do 6. razreda. U Školi je zaposleno 4 nastavnika s punim radnim vremenom i 4 nastavnika na nepuno radno vrijeme.
Učenici Glazbene škole tijekom školske godine nastupaju na školskim koncertima Glazbene škole, ali i opće obrazovne škole koju pohađaju, na školskim produkcijama, na raznim susretima i smotrama, sviraju na prezentaciji Glazbene škole u osnovnim školama u Splitu i područnim školama u okolnim mjestima. Ovisno o vrsti manifestacije učenici sudjeluju kao solisti ili pjevačkom zboru.
Nastavnici Glazbene škole prenose učenicima znanja i vještine, ustraju na kvaliteti glazbenog obrazovanja što većeg broja djece s ciljem da učenici steknu vještinu muziciranja i izražavanja kroz glazbu te razviju osjećaj prema glazbenoj estetici. Također potiču razvijanje odgovornosti, upornosti, radnih navika kod učenika dijeleći s njima radost muziciranja i zadovoljstvo postignutim rezultatima.
Naš je cilj da nastava instrumenta odigra važnu ulogu u odgajanju osobnosti, pri čemu se teži kod djece razvijati:
• ukus za glazbu
• svijest i muzikalnost
• bogatstvo emocija
• maštu i kreativnost
• motoriku, koncentraciju i pamćenje
• vizualni, slušni i osjetilni opažaj
• jaku volju i radne navike
• spremnost za javne nastupe
• osjećaj za skupno muziciranje
• poticanje zajedništva.

Škola organizira glazbene radionice za djecu i roditelje, kao i programe za odrasle, orijentirane radu sa svim osobama koje vole glazbenu umjetnost i koji žele glazbom obogatiti svoj život.
Posebnost nastave u osnovnoj glazbenoj školi „Boris Papandopulo“ očituje se u naglašenom individualnom, temeljitom pristupu svakom učeniku, poštujući njegovu osobnost, stupanj motivacije i mogućnosti. Krajnji cilj je da mladi glazbenik raste, razvija se, napreduje u znanju, kultivira se, oslobađa kreativnu energiju i usmjerava je prema radosti muziciranja.
Osim praćenja tradicionalnog programa, glazbena škola pruža učenicima i mogućnost istraživanja glazbenih izričaja izvan konteksta klasične glazbe i upoznavanja glazbenih tradicija suvremenih glazbenih stilova. Iskustvo je pokazalo da djeci ovog doba to zaista predstavlja veliki užitak!

Ciljevi organiziranja i održavanja koncerata su:
- Motivacija učenika za vježbanje
- Motivacija učitelja
- Poticanje samopouzdanja i sigurnosti kod djeteta
- Smanjenje i postepeno gubljenje treme
- Razvijanje samoprosudbe i samovrednovanja učenika
- Prezentirati roditeljima i građanima što škola radi
- Obogatiti glazbena događanja u gradu
- Motivirati i potaknuti drugu djecu da započnu bavljenje glazbom

Prema nastavnom planu i programu osnovna glazbena škola traje 6 godina.
Nastavni predmeti su organizirani kako slijedi:

Produkcije po razredima i po instrumentima

Opis programa:
Tijekom školske godine održavaju se interne produkcije po razredima i klasama, te produkcija učenika viših razreda za učenike prvog razreda.
Ciljevi i namjena programa:
Produkcije se organiziraju s ciljem da učenici redovito javno nastupaju, da se za nastup adekvatno pripreme, razvijaju osjećaj odgovornosti, pripadnosti, samopouzdanja i samokritike. Cilj produkcije učenika viših razreda za učenike prvog razreda je da tek upisani učenici, početnici, steknu bolju, konkretnu predodžbu o Školi i dodatnu motivaciju za rad.
Način vrednovanja:
Analiza javnog nastupa, individualno praćenje učenika, procjena savladanog gradiva, samovrednovanje učenika.
Nositelji programa:
Učenici i učitelji Glazbene škole.
Vremenik programa:
Prosinac/ Siječanj: Produkcije po klasama
Veljača: Produkcija učenika 1. razreda
Ožujak: Produkcije učenika 2. i 3. Razreda
Travanj: Produkcija učenika 4. i 5. razreda
Svibanj: Produkcija učenika 6. razreda
Svibanj/Lipanj: Produkcije po klasama
Mjesto održavanja programa:
Koncertna dvorana škole

Troškovnik: /

Školski koncerti

Opis programa:
Glazbena škola tradicionalno organizira Božićni koncert, Uskršnji koncert i Završni koncert.
Ciljevi i namjena programa:
Na spomenutim koncertima Škola se u potpunosti otvara javnosti te prezentira svoj rad. Tom prilikom roditelji i građanstvo imaju uvid u rad škole te napredovanje učenika i zalaganje učitelja. Na koncertima se Škola nastoji predstaviti što boljim odabirom programa. Učenici nastupaju kao solisti, u različitim komornim sastavima i zboru. Učitelji nastupaju kao korepetitori, voditelji programa i u pojedinim točkama sviraju s učenicima. Učenici i učitelji doživljavaju koncert kao zajednički svečani trenutak u kojem žele dati sve od sebe i dijele radost muziciranja.
Način vrednovanja:
Analiza javnog nastupa, individualno praćenje učenika. Procjena napretka učenika, procjena savladanog gradiva, samovrednovanje učenika.
Nositelji programa:
Privatna osnovna glazbena škola
Vremenik programa:
Prosinac: Božićni koncert
Ožujak/Travanj: Uskrsni koncert
Lipanj: Završni koncert
Mjesto održavanja programa:
Koncertna dvorana škole

Natjecanja

Opis programa:
U školskoj godini 2016./2017. učenici Glazbene škole sudjelovat će na natjecanjima u Hrvatskoj.

Ciljevi i namjena programa:
Otkrivanje posebno talentiranih učenika te njihovo usmjeravanje u daljnjem razvoju, motivacija za daljnje usavršavanje, zadovoljstvo postignutim i nagrada za uloženi trud. Ohrabrivanje u glazbenoj izvedbi i poticanje kreativnosti. Stručno usavršavanje nastavnika putem razmjene pedagoških spoznaja u odgoju i obrazovanju budućih glazbenika.

Način vrednovanja:
Individualno praćenje napretka učenika, analiza javnog nastupa, poticanje samopouzdanja i samokritike. Motivacija i želja za napretkom i daljnjim usavršavanjem.

Vremenik programa:
Regionalna natjecanja u 2017. godini
Državna natjecanja – 02.12. - 10.12.2016.
Omiš – Omiš guitar fest 2017.
Split – Daleki akordi – 2017.
Komorni sastavi – 02.11.-07.11.2016.

Suradnja škola - susreti
Opis programa:
Glazbena škola njeguje suradnju i dobre odnose s drugim školama, rado se odaziva na razne susrete te ugošćuje prijatelje glazbenike.

Ciljevi i namjena programa:
Zajedničkom suradnjom i druženjem učitelja i učenika drugih škola stvara se pozitivna atmosfera, podloga za daljnju suradnju te se omogućava usporedba dostignuća s kolegama iz drugih sredina.

Način vrednovanja:
Zajednička analiza rada, individualno praćenje učenika, poticanje za daljnji rad i usavršavanje. Razvijanje odgovornosti, priprema za nastup.

Nositelji programa:
Učitelji Osnovne glazbene škole
Vremenik programa:
Glazbene radionice: listopad – OŠ Brda
studeni – OŠ Blatine
prosinac – OŠ Poišan
siječanj – OŠ Bol Plokite
veljača – OŠ Meje
ožujak – OŠ Visoka
travanj – OŠ Trstenik
svibanj – OŠ Ravne njive

Animacijski koncerti
Opis programa:
Pred kraj svake školske godine učenici i učitelji Glazbene škole održavaju animacijske koncerte koji su namijenjeni učenicima nižih razreda osnovne škole. Koncerti se održavaju u osnovnim školama te u okolnim školama. Program animacijskih koncerata prilagođen je uzrastu za koji se izvodi te se sastoji od veselih glazbenih izvedbi mladih glazbenika i njihovih učitelja kako bi glazbu približili što većem broju djece i potakli interes za učenjem pojedinih instrumenata. Koncerti su upotpunjeni razgovorom o instrumentima, glazbi, tehnici sviranja…

Ciljevi i namjena programa:
Predstavljanje i promocija škole, upoznavanje kolega i učenika, razvijanje interesa za učenjem glazbe.

Način vrednovanja:
Motivacija za nastup, priprema za nastup, analiza javnog nastupa i procjena napretka učenika.

Nositelji programa:
Učenici i učitelji Glazbene škole.

Vremenik programa:
Drugo polugodište šk. god. 2016./2017. s težištem prema završetku nastavne godine.

Mjesto održavanja programa:
Glazbene radionice: listopad – OŠ Brda
studeni – OŠ Blatine
prosinac – Sv.Nikola , OŠ Poišan
siječanj – OŠ Bol Plokite
veljača – OŠ Meje
ožujak – OŠ Visoka
travanj – OŠ Trstenik
svibanj – OŠ Ravne njive

NASTUPI solo – prema dogovoru
NASTUP zbora – Lora - svibanj

ZAKLJUČAK

Uzimajući u obzir već navedene potrebe učenika, učitelja i roditelja, u redovnoj ćemo nastavi prilagoditi nastavne oblike, metode i sredstva rada pojedinačnim potrebama i mogućnostima učenika – pojedinca. Odabrati i primijeniti nastavne oblike, metode i sredstva koji će poticajno djelovati na razvoj svih učenikovih osobnosti. Planirati i pripremiti školski i nastavni rad prema sposobnostima učenika. Uzeti u obzir različite stilove učenja učenika, te između pojedinih učenika općenito. Učiti kako učiti, odnosno vježbati na svom instrumentu. Stvoriti ugodno školsko ozračje koje će održavati interes i motivaciju te će pružiti učeniku osjećaj sigurnosti. Prepoznati i pratiti darovite učenike i učenike s teškoćama u učenju i ponašanju. Pružiti pomoć učenicima s teškoćama i senzibilizirati ostale učenike za njihove potrebe, pomoć i suradnju.

Klasa:602-02/16-01/01
Ur. br. 2181-191-16-54

Split, 30.09.2016.g.

Privatna osnovna glazbena škola „Boris Papandopulo“ je započela sa svojim radom u Splitu, 1996. godine. Ime je dobila po našem poznatom skladatelju i dirigentu Borisu Papandopulu. Nastavnici i osoblje glazbene škole su svojom ljubavlju prema glazbi održali djelovanje škole već dugi niz godina, poticali rad i uspjehe glazbene škole kao cjeline, ali i učenika kao pojedinaca.

Škola ima na raspolaganju niz učionica prilagođenih grupnoj i individualnoj nastavi sa pripadajućom glazbenom opremom. Posjeduje i lijepu koncertnu dvoranu u kojoj se redovito održavaju glazbeni tečajevi, radionice, te koncerti klasične i moderne glazbe.

VERIFICIRANI OD STRANE MINISTARSTVA ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA

Posebno ističemo da smo jedina privatna osnovna glazbena škola na području Splitsko-dalmatinske županije koja je verificirana od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Škola radi po Nastavnom planu i programu osnovnih glazbenih škola te na kraju svakog razreda izdaje svjedodžbe verificirane od nadležnog ministarstva.

Svojim djelatnostima i brojnim uspjesima učenika na županijskim i državnim natjecanjima, škola uvijek iznova potvrđuje svoju vjerodostojnost i kvalitetu.

Djelatnosti

U osnovnu glazbenu školu se upisuju djeca od 7 do 15 godina i to na sljedeće odjele:

Nastava instrumenta odvija se individualno i prilagođena je uzrastu i mogućnostima svakog djeteta. Nastava teorijskih predmeta (solfeggia, teorije glazbe i skupnog muziciranja) odvija se u grupama.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

Prema nastavnom planu i programu osnovna glazbena škola traje 6 godina.
Nastavni predmeti su organizirani kako slijedi:

NASTAVNI PLAN
Obavezni predmeti
temeljni predmet struke
solfeggio
zbor ili orkestar ili komorna glazba
izborni predmet
klavir
teorija glazbe
BROJ SATI U TJEDNU PO RAZREDIMA
I. II. III. IV. V VI.
2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2
/ / 2 2 2 2
/ / / / / 1
/ / / / / 1

Neoznačeni sati traju 45 minuta

Sati traju 30 minuta

Sati traju 60 minuta

CILJEVI

Naš je cilj da nastava instrumenta odigra važnu ulogu u odgajanju osobnosti, pri čemu se teži kod djece razvijati:

  • ukus za glazbu
  • svijest i muzikalnost
  • bogatstvo emocija
  • maštu i kreativnost
  • motoriku, koncentraciju i pamćenje
  • vizualni, slušni i osjetilni opažaj
  • jaku volju i radne navike
  • spremnost za javne nastupe
  • osjećaj za skupno muziciranje
  • poticanje zajedništva.

Škola organizira glazbene radionice za djecu i roditelje, kao i programe za odrasle, orijentirane radu sa svim osobama koje vole glazbenu umjetnost i koji žele glazbom obogatiti svoj život.

Posebnost nastave u osnovnoj glazbenoj školi „Boris Papandopulo“ očituje se u naglašenom individualnom, temeljitom pristupu svakom učeniku, poštujući njegovu osobnost, stupanj motivacije i mogućnosti. Krajnji cilj je da mladi glazbenik raste, razvija se, napreduje u znanju, kultivira se, oslobađa kreativnu energiju i usmjerava je prema radosti muziciranja.

Osim praćenja tradicionalnog programa, glazbena škola pruža učenicima i mogućnost istraživanja glazbenih izričaja izvan konteksta klasične glazbe i upoznavanja glazbenih tradicija suvremenih glazbenih stilova. Iskustvo je pokazalo da djeci ovog doba to zaista predstavlja veliki užitak!